Đại sứ

Đại sứ dự kiến sẽ thực hiện một số hoạt động sau đây:

  • Đại diện cho công ty tại sự kiện địa phương.
  • Đồng tổ chức sự kiện địa phương với chúng tôi.
  • Đàm phán với chính quyền địa phương.
  • Giúp INX trở nên nổi tiếng trong khu vực của bạn.

Đại sứ dự kiến sẽ tạo ra một lãnh đạo tư duy tích cực xung quanh blockchain và sản phẩm của chúng tôi. Đại sứ sẽ nhận được INX xuất phát từ sự phát triển của mạng lưới và khu vực của họ. Số lượng INX sẽ được cấp trong khoảng thời gian 12 tháng. Chúng tôi sẽ chọn một đại sứ cho mỗi địa điểm. Thời gian dùng thử sẽ là 3 tháng.

Một số yêu cầu là kiến thức kỹ thuật blockchain cơ bản, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc khai thác mỏ và khả năng tạo ra sự tăng trưởng trong cộng đồng của chúng tôi trong vị trí của họ.

Điền vào mẫu đăng ký

 

 

 

Thế mạnh của tôi là làm đại sứ:

 

 

 

Điểm mạnh khác:

 

Mô tả chúng

Mô tả trải nghiệm của bạn với blockchain, kim loại quý hoặc doanh nghiệp.

Làm thế nào bạn có thể đóng góp cho sự thành công của InnovaMinex?

InnovaMinex Telegram